Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het Vrij CLB, Kluisweg 13, 9400 Ninove
Tel.: 054 33 90 19
Ingrid De Keersmaecker (psycholoog) is de contactpersoon met onze school.
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.
De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen:

 • Het leren en studeren
 • De onderwijsloopbaan
 • De preventieve gezondheidszorg
 • Het psychisch en sociaal functioneren

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraag gestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de school, behalve voor de verplichte begeleiding.
De psychosociale begeleiding
De CLB-contactpersoon, Ingrid De Keersmaecker, is te bereiken op volgend telefoonnummer: 054 33 90 19 (maandag of donderdag)
De medische begeleiding
De medische begeleiding bestaat uit algemene en gerichte consulten en profylactische maatregelen.
Onze CLB-arts is Dokter Genbrugge. Mevrouw Ineke Geerts is onze paramedisch werkster en Mevrouw Els Van Cauter onze maatschappelijk werkster. Zij zijn te bereiken op het CLB-centrum: telefoon: 054 33 90 19.
Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van de CLB-arts. In dit geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over hetzelfde bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLB-arts kiezen.
Algemene consulten
De leerlingen van het 2de jaar kleuteronderwijs en het 5de jaar lager onderwijs ondergaan een algemeen consult. Een algemeen consult is een moment waarop de algemene gezondheidstoestand, vaccinatietoestand, groei en ontwikkeling en sensoriele toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd naar de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB.
Gerichte consulten
Bij leerlingen van de 1ste kleuterklas, het 1ste en het 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden in de school uitgevoerd.
Profylactische maatregelen
Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming.
We vragen de ouders om onmiddellijk de directeur en het medisch schooltoezicht te verwittigen bij de volgende ziekten:

 • Bof
 • Buikgriep / voedselinfectie (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een klas(groep))
 • Buiktyfus
 • Difterie
 • Escherichia coli
 • Hersenvliesontsteking (meningitis)
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Kinderverlamming (polio)
 • Kinkhoest
 • Krentenbaard (impetigo)
 • Mazelen
 • Rode Hond
 • Roodvonk (scarlatina)
 • Schurft (scabiës)
 • Schimmelinfecties van de behaarde hoofdhuid en van de gladde huid
 • Shigella
 • Tuberculose

Elke andere ziekte waarover u bezorgd bent
Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.