Afwezigheden

 • Van alle kinderen (NIEUW)
  Vanaf 1 september 2013 worden alle aan- en afwezigheidsgegevens dagelijks via DISCUMUS (programma) aan AgODi (departement) doorgegeven.
  • Voor de niet-leerplichtige kleuters: de aanwezigheden en het te laat komen
  • Voor de leerplichtige kleuters en de leerlingen lager onderwijs: de afwezigheden en het te laat komen.

  DAAROM:

  • De afwezigheidsbriefjes (enkel leerplichtige kleuters en leerlingen lager onderwijs) moeten zo vlug mogelijk afgeleverd worden. Liefst de eerste dag van afwezigheid of zeker op de derde dag na de eerste dag van afwezigheid.
  • Zorg dat alle kinderen op tijd in de school zijn, ook de kleuters!
 • Van de leerplichtige leerlingen
  • Doktersbriefjes, na datum of dixit patiënt zijn niet meer geldig.
  • Briefje door ouders: drie opeenvolgende kalenderdagen. Dit wil zeggen dat er voor een afwezigheid van vrijdag en maandag (vier opeenvolgende kalenderdagen) een doktersattest vereist is.

Afwezigheid wegens ziekte
Bij afwezigheid wegens ziekte van maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een ondertekende verklaring. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Indien tijdens het schooljaar reeds vier maal van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt, is een medisch attest vereist.
Bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende schooldagen is steeds een medisch attest verplicht.
NIEUW:
Ook is er een medisch attest verplicht voor elke afwezigheid (ook afwezigheid van halve schooldag) in de week voor of na elke schoolvakantie.
EEN TIP:

Is uw kind minder dan vier opeenvolgende schooldagen afwezig en u raadpleegt toch een dokter, vraag dan ook een medisch attest. Zo vermindert u de zelfgeschreven verklaringen.
Afwezigheid van rechtswege:
Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.
Het gaat om volgende gevallen:

 • Afgifte van een officieel document
  • het bijwonen van een familieraad;
  • het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling;
  • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
  • het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming;
 • Afgifte van een ondertekende verklaring
  • de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;
  • het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling.

Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur:
Bij een afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.
Het gaat om volgende gevallen:

 • Afgifte van een officieel document
  • Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad (het betreft hier niet de dag van de begrafenis);
  • Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging aan culturele en/of sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen;
 • Afgifte van een ondertekende verklaring
  • In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen voor maximaal 4 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar.

Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking:
In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen. De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de directeur en de ouders.
De ouders melden de vermelde afwezigheden indien mogelijk ook telefonisch aan de directeur of de vestigingsverantwoordelijke.